Contract de vizionare

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr…..…… / ………………….

Încheiat între:

Agentia “EUROTOP INVEST SRL”, cu sediul in Bucuresti, str. Velintei, nr. 22, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13588/2003, CUI RO15802533, reprezentat legal prin ......................................, in calitate de director si prin delegat (agent imobiliar) ………….……………………………………………………, in calitate de prestator de servicii imobiliare, denumit in cele ce urmeaza PRESTATOR.   

si

Dl. / Dna. / S.C. ………..……......................................................................................., domiciliat/sediul în ..................................., str. …................................................., nr. …..........., bl..............., sc ........, ap .........., sector…......, legitimat cu B.I/C.I./Pasaport/C.U.I. ………..............................................., eliberat de ....................................., la data de …..………........, avand CNP / R.C. ……………………………, in calitate de beneficiar de servicii imobiliare, denumit in cele ce urmeaza BENEFICIAR (reprezentat de …………………………………… legitimat cu ..................................... avand CNP ..………….……………….., au convenit incheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

Art. 1:  OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul prezentului Contract il constituie prezentarea ofertelor (mentionate in Anexa 1) beneficiarului de catre prestator in vederea cumpararii, fie in nume propriu, fie printr-o persoana juridica sau persoana fizica desemnata de acesta.

Art. 2:  OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

2.1. PRESTATORUL se obliga sa prezinte BENEFICIARULUI oferte similare celei solicitate.

2.2. La cererea BENEFICIARULUI, PRESTATORUL se obliga sa intermedieze negocierile intre BENEFICIAR si proprietarul imobilului a carui oferta a ales-o, in ceea ce priveste termenul, conditiile si pretul la care se realizeaza vanzarea-cumpararea.

2.3. PRESTATORUL se obliga sa asigure, la cerere, asistenta juridica pentru autentificarea actului de vanzare – cumparare.

2.4.  PRESTATORUL se obliga sa actioneze fata de beneficiar, cu buna credinta si profesionalism. 

 

Art.3: OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

3.1.  BENEFICIARUL se obliga sa semneze in anexa 1 din prezentul contract, in dreptul fiecarui imobil care i-a fost prezentat, pentru confirmarea vizionarii.

3.2.  BENEFICIARUL se obliga sa cumpere imobilele a caror oferte le-a aflat prin intermediul PRESTATORULUI, doar prin intermediul acestuia.

3.3.  BENEFICIARUL se obliga sa-i plateasca PRESTATORULUI un comision de 2 % (TVA inclus) din pretul  negociat in cazul cumpararii imobilului ales.

3.4.  Comisionul se considera datorat de catre BENEFICIAR, PRESTATORULUI doar pentru proprietatile mentionate in Anexa 1, in urmatoarele conditi: din momentul exprimarii primului acord de vointa, in forma scrisa, dintre BENEFICIAR si proprietarul imobilului (antecontract de vanzare-cumparare, promisiune de vanzare, precontract, etc.) si se va achita astfel: jumatate la data semnarii primului acord de vointa si jumatate la data semnarii actului de vanzare-cumparare in forma autentica.

3.5.  In situatia in care, dupa exprimarea acordului de vointa scris intre BENEFICIAR si proprietarul imobilului, BENEFICIARUL se razgandeste cu privire la cumpararea imobilului, acesta va datora PRESTATORULUI comisionul prevazut la art. 3 pct. 3.

3.6.  Daca plata comisionului nu se face la data stabilita, BENEFICIARUL se obliga sa plateasca PRESTATORULUI suma datorata plus penalitati de 0,2 % pentru fiecare zi de intarziere.

3.7.  BENEFICIARUL se obliga sa plateasca dublul comisionului datorat PRESTATORULUI in conditiile in care, ulterior prezentarii ofertelor, BENEFICIARUL sau orice ruda de gradul 1, 2 sau 3, sau persoana juridica a carei actionar este BENEFICIARUL sau o alta firma detinuta de BENEFICIAR, achizitioneaza unul dintre imobilele cuprinse in lista de oferte (anexa nr. 1) prezentate de PRESTATOR.

3.8.   BENEFICIARUL se obliga sa anunte PRESTATORUL in momentul in care cererea lui de prezentare de oferte nu mai este de actualitate intrucat a cumparat de la un tert. (Proprietarii imobilelor prezentate in oferta PRESTATORULUI nu sunt asimilati tertilor, in intelesul prezentului contract).

3.9.  Corespondenta dintre BENEFICIAR si proprietarii imobilelor din Anexa 1 se poate face, pana in momentul incheierii unei tranzactii, doar prin intermediul PRESTATORULUI.

Art.4 INCETAREA CONTRACTULUI:

 Incetarea contractului are loc dupa cum urmeaza:

  • la indeplinirea obiectului contractului.
  • prin acordul ambelor parti, exprimat in scris.

Art. 5 ALTE CLAUZE:

5.1   Forta majora, asa cum este definita de lege, apara de raspundere partea care o invoca, cu conditia notificarii ei catre cealalta parte, in termen de maxim 5 zile de la data aparitiei cazului de forta majora.

5.2   Notificarile dintre parti se vor face la adresa indicata de acestea in art.1 din prezentul contract.

5.3   Orice modificare a prezentului contract se poate face doar prin intermediul unui act aditional, semnat de ambele parti contractante.

5.4   Orice litigiu decurgand din (sau in legatura cu) acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui se solutioneaza pe cale amiabila, iar unde nu este posibil acest lucru se va solutiona prin hotarare judecatoreasca emisa de Instantele Judecatoresti competente de care apartine imobilul tranzactionat.

5.5   Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare la data semnarii.

5.6   Anexa nr.1 la prezentul contract face parte integranta din prezentul contract si cuprinde lista imobilelor prezentate de catre PRESTATOR BENEFICIARULUI.  

Prezentul contract a fost semnat la Bucuresti, astazi ........./........../................, de ambele parti contractante, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

            PRESTATOR (AGENTIA),                                                                                                              BENEFICIAR,

                Prin reprezentant legal,